Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, īpaši par pārkāpumiem šādās jomās:

Bankas darbinieku bezdarbība, nolaidība, amata stāvokļa ļaunprātīga izmantošana vai cita prettiesiska darbība;
korupcija, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpumi;
publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
izvairīšanās no nodokļu samaksas;
sabiedrības veselības apdraudējums;
pārtikas drošības apdraudējums;
būvniecības drošības apdraudējums;
vides drošības apdraudējums, tostarp rīcība, kas ietekmē klimata pārmaiņas;
pretradiācijas aizsardzība un kodoldrošība;
darba drošības apdraudējums;
sabiedriskās kārtības apdraudējums;
cilvēktiesību pārkāpumi;
pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;
pārkāpumi finanšu un kapitāla tirgus sektorā (piemēram, ieguldījumu pakalpojumu aizsardzību pārkāpumi), tostarp krāpšana un cita nelikumīga rīcība, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses;
sankciju risku normatīvo aktu pārkāpumi;
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma un proliferācijas novēršana;
konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumi;
pārkāpumi preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;
pārkāpumi transporta drošībā;
pārkāpumi saistībā ar iekšējo tirgu;
pārkāpumi dzīvnieku labturības jomā;
patērētāju tiesību aizsardzība;
privātās dzīves un personas datu aizsardzība un tīkla un informācijas sistēmu drošība;
citu normatīvo aktu prasību neievērošana.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma:

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana;
valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana;
ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu;
zvērināta advokāta un klienta, ārsta un pacienta saziņas konfidencialitātes pārkāpšana;
tiesnešu apspriedes noslēpuma un neizpaužamu, slēgtajās tiesas sēdēs iegūtu ziņu izpaušana;
informācijas izpaušana par speciālo izmeklēšanas darbību veikšanu, kā arī tās rezultātā iegūtu ziņu izpaušana;
informācijas izpaušana par konsultēšanos ar darbinieku pārstāvjiem vai arodbiedrībām, kā arī darba koplīguma pusēm, ciktāl tiek skarta darba koplīguma noslēgšanai vai grozīšanai nepieciešamā informācija.

Ceļot trauksmi, trauksmes cēlējs aizpilda Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kurā sniedz skaidru, pārdomātu un pēc iespējas detalizētāku informāciju. Gadījumā, ja trauksmes cēlējam tiek radītas nelabvēlīgas sekas, tam ir tiesības uz aizsardzību, kas ir paredzēta Trauksmes celšanas likumā.

Trauksmi var celt arī ārpus Bankas, vēršoties kompetentajās valsts institūcijās, biedrībās, nodibinājumos vai trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā.

https://www.mk.gov.lv/lv/trauksmes-celsana
https://trauksmescelejs.lv/

Bankas trauksmes ziņošanas kanāls

Banka iesaka Jums sākotnējai trauksmes celšanai izmantot Bankas trauksmes ziņošanas kanālu – [email protected] vai izmantojot pasta pakalpojumus, sūtot savu trauksmes cēlēja ziņojumu uz Banku – Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”, lai iespējamo pārkāpumu laikus varētu novērst, pirms tiek apdraudēta Bankas reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas.