Klientam piemērojamais
cenrāža veids

Informācija publicēta ar mērķi noteikt Klienta statusam atbilstošu cenrādi.

Banka ir noteikusi trīs cenrāža veidus:

Iekšzemes

Spēkā no 01.07.2024.

Juridiskām personām – personālsabiedrībām un to analogiem, t.sk. ārvalstu sabiedrībām, kas ir reģistrētas Latvijas Republikā un Saimnieciskās darbības veikšanas vieta ir saistīta ar Latvijas Republiku*, kā arī Latvijas valsts diplomātiskajām, konsulārajām un citām pārstāvniecībām ārvalstīs.

question

*Saimnieciskās darbības veikšanas vieta tiek atzīta par saistītu ar Latvijas Republiku gadījumā, ja vienlaikus izpildās abas Pamatpazīmes** un vismaz viena Papildu pazīme***:

**Pamatpazīmes:
-faktiskā biroja esamība Latvijas Republikas teritorijā – īpašuma tiesību apstiprinājums vai īres apmaksa un komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksa;
-darba līgumi ar darbiniekiem, darba algu un nodokļu apmaksa Latvijas Republikas teritorijā.

***Papildus pazīmes:
-ar Latvijas Republiku saistīta preču/pakalpojumu apgrozījuma esamība: nomātas noliktavas telpas, gala preču/pakalpojumu pircēji/pārdevēji ir Rezidenti****;
-vismaz 70% no uzņēmuma apgrozījuma apjoma sastāda pārskaitījumi ar Rezidentiem****;
-ja uzņēmums ir holdinga kompānija un tās darbība atbilst iepriekš minētajiem punktiem;
-ja uzņēmuma bilances pamatlīdzekļi ir reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā.

Juridiskām personām, personālsabiedrībām un to analogiem, t.sk. ārvalstu sabiedrībām, kas ir reģistrētas Latvijas Republikā un attiecībā uz kurām (neatkarīgi to saimnieciskās darbības veikšanas vietas) vienlaikus izpildās abas šādas pazīmes:

question

– juridiskās personas īpašnieku struktūrā visi tiešie un netiešie īpašnieki ir tikai Rezidenti****;
– juridiskās personas paraksttiesīgās personas ir tikai Rezidenti****.

EEZ

Spēkā no 01.07.2024.

Juridiskām personām, kas ir reģistrētas un pamatdarbību veic kādā no EEZ valstīm, izņemot Rezidentiem****, uz kuriem attiecināmi Iekšzemes cenrāža piemērošanas nosacījumi.

question

****Rezidents cenrāža piemērošanas izpratnē:

– juridiska persona, juridisks veidojums, personālsabiedrība un tās analogi, t.sk. ārvalstu, kas reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā, kā arī Latvijas valsts diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

Juridiskām personām, kas ir reģistrētas Latvijas Republikā, bet kuru Saimnieciskās darbības veikšanas vieta nav saistīta ar Latvijas Republiku jebkurā no šādiem gadījumiem.

question

– ja juridiskās personas īpašnieku struktūrā vismaz viens tiešais vai netiešais īpašnieks ir persona, kas nav Rezidents****;
– ja vismaz viena juridiskās personas paraksttiesīgā persona ir persona, kas nav Rezidents****.

****Rezidents cenrāža piemērošanas izpratnē:

– juridiska persona, juridisks veidojums, personālsabiedrība un tās analogi, t.sk. ārvalstu, kas reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā, kā arī Latvijas valsts diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

Ārvalstu

Spēkā no 01.07.2024.

Juridiskām personām, uz kurām nav attiecināmi Iekšzemes un EEZ cenrāža piemērošanas nosacījumi.

Tarifu informācijas dokuments

Klientam piemērojamais
cenrāža veids

Informācija publicēta ar mērķi noteikt Klienta statusam atbilstošu cenrādi.

Banka ir noteikusi trīs cenrāža veidus:

Iekšzemes

Spēkā no 01.07.2024.

Fiziskām personām – Latvijas Republikas pilsoņiem vai nepilsoņiem, bezvalstniekiem, personām, kurām ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss Latvijas Republikā, uzrādot derīgu vienu no “Personu apliecinošu dokumentu likumā” paredzētajiem personu apliecinošu dokumentu veidiem

Fiziskām personām – EEZ valstu pilsoņiem, kuriem Latvijas Republikā ir izsniegta citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts pilsoņa personas apliecība (turpmāk – EEZ personas apliecība), uzrādot derīgu personas apliecību. Cenrāža piemērošanas termiņš ir vienāds ar EEZ personas apliecības derīguma termiņu. Ja pēc EEZ personas apliecībā norādītā termiņa beigām Klients Bankai neuzrāda EEZ personas apliecību ar jaunu termiņu, Klientam tiek piemērots tā statusam atbilstošs cenrāža veids, sākot ar datumu, no kura nav spēkā EEZ personas apliecība

EEZ

Spēkā no 01.07.2024.

Fiziskām personām – EEZ valstu pilsoņiem, uzrādot attiecīgās EEZ valsts pilsoņa pasi vai pilsoņa personas apliecību, izņemot personas, uz kurām attiecināmi Iekšzemes cenrāža piemērošanas nosacījumi:

question

fiziska persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai bezvalstnieks, bēglis, vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ar nosacījumu, ka tiem ir izsniegts viens no „Personu apliecinošu dokumentu likumā” paredzētajiem personu apliecinošu dokumentu veidiem.

Ārvalstu

Spēkā no 01.07.2024.

Fiziskām personām, uz kurām nav attiecināmi Iekšzemes un EEZ cenrāža piemērošanas nosacījumi

Tarifu informācijas dokuments