Ieguldītāju interešu aizsardzība notiek saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu, Finanšu instrumentu tirgus direktīvu 2014/65/EU (MiFID II) un Finanšu instrumentu tirgus regulu Nr. 600/2014 (MiFIR)

 

Kopš 2002. gada 1. janvāra Latvijā ir spēkā Ieguldītāju aizsardzības likums, kurš ieguldītājiem garantē izmaksāt atlīdzību 90% apmērā no neatgriezeniski zudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro gadījumā, ja licencēta ieguldījumu sabiedrība nespēj pildīt savas saistības pret investoru. Atbilstoši šim likumam, katrs investors ir tiesīgs saņemt noteiktu kompensāciju no neatgriezeniski zudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis nesniegts ieguldījumu pakalpojums.

 

Nesniegts ieguldījumu pakalpojums – investīciju pakalpojums, kuru investīciju sabiedrība pieņēma izpildīšanai, tomēr daļēji vai pilnā apmērā neizpildīja un tā rezultātā investors ir cietis finansiālus zaudējumus vai finanšu instrumenti ir neatgriezeniski zuduši investīciju sabiedrības darbības, bezdarbības vai noziedzīgas darbības rezultātā. Nepieciešamības gadījumā Latvijas Banka (LB) organizē un kontrolē tirgus dalībnieku maksājumu veikšanu kompensāciju izmaksām, pārbauda kompensāciju prasību pamatojumus un nodrošina kompensāciju izmaksu.

 

Kompensācija netiek izmaksāta par darījumiem, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī slēdzot līgumus ar īpašiem nosacījumiem, kuru pildīšana ir izraisījusi investīciju sabiedrības finansiālā stāvokļa pasliktināšanos. Likums neparedz kompensāciju izmaksas gadījumos, kad investors cietis finansiālus zaudējumus saistībā ar finanšu instrumenta vērtības izmaiņām vai likviditātes trūkumu. Ar sīkāku informāciju par likumu un tā darbības specifiku var iepazīties LB interneta vietnē.

 

MiFID II mērķis ir veicināt integrētu un efektīvu vispārējā finanšu tirgus darbību un nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni darījumos ar finanšu instrumentiem. Latvijas Republikā MiFID prasības ir iekļautas Finanšu instrumentu tirgus likumā

 

MiFIR ir saistoša visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tā ietver prasības attiecībā uz darījumu izpildi un finanšu instrumentu tirdzniecības pārredzamību

 

MiFID II un MiFIR izmantošana


pirmspārdošanas un pēcpārdošanas pārredzamības prasību noteikšana darījumiem ar finanšu instrumentiem
klientu kategorizācija (privāts klients, profesionāls klients, tiesīgs darījumu partneris)
interešu konflikta novēršanas pasākumi
darījumu izpilde – Best execution – klientiem labāko iespējamo rezultātu nodrošināšana darījumos ar finanšu instrumentiem

Pirms lēmuma pieņemšanas par finanšu pakalpojumu izmantošanu, lūdzam iepazīties un novērtēt galvenos riskus, kuri ir saistīti ar finanšu instrumentu tirdzniecību. Jāņem vērā, ka, tirgojot atsevišķus finanšu instrumentus, pastāv iespēja zaudēt vairāk, nekā sākotnēji bija ieguldīts.

 

Jums palīdzēs “Klientu skola” – LB izstrādātais interneta resurss.

 

Direktīvas prasību ievērošanai – lūdzam iepazīties ar dokumentiem, kas izvietoti zemāk, kā arī ar Risku aprakstu sadaļā “Kā kļūt par Klientu”.