CESOP izpratne: Eiropas stratēģija PVN krāpšanas apkarošanai e-komercijas jomā
22.02.2024.

Laikā, kad digitālās transakcijas kļūst par pasaules ekonomikas stūrakmeni, pārrobežu maksājumu un karšu darījumu informācijas integritātes un caurspīdīguma nodrošināšana ir kritiski svarīgs uzdevums valdībām visā pasaulē. Apliecinot šo faktu, Eiropas Savienība 2020. gada 18. februārī pieņēma būtisku lēmumu: tā ieviesa virkni likumdošanas aktu, kas paredz pārrobežu maksājumu un karšu darījumu pastiprinātu kontroli e-komercijas jomā, apkarojot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanu. Iniciatīvas pamatā ir Centralizētās elektroniskās maksājumu informācijas sistēmas (CESOP) izveide, kas ļauj ievākt, glabāt un analizēt pārrobežu maksājumu un karšu darījumu datus. Šis raksts sniedz priekšstatu par CESOP izveidi, ieviešanu un ietekmi uz biznesu, kā arī plašākā līmenī par PVN krāpšanas apkarošanu internetā.

Priekšnoteikumi un mērķi

Likumdošanas aktu pakete uzliek ES valstīs darbojošos maksājumu pakalpojumu sniedzējiem pienākumu izsekot un sniegt savas reģistrācijas valsts nodokļu iestādei ziņas par saviem klientiem, kas saņem virs 25 pārrobežu maksājumiem ceturksnī. Tāpat ir jāsniedz informācija par to klientu maksājumiem saņēmēju kontos, kas atrodas ārpus ES, ja šādu maksājumu un karšu darījumu skaits pārsniedz 25 vienam saņēmējam ceturksnī.

Pārrobežu maksājumi maksājumi starp personām vai uzņēmumiem, kas atrodas dažādās valstīs. Šādi darījumi var ietvert sevī preču vai pakalpojumu iegādi ārpus pircēja valsts, naudas pārskaitījumus ārpus valsts, pakalpojumu abonēšanu u.c. Pirmais ziņojuma termiņš ir 2024. gada 30. aprīlis par 2024. gada pirmo ceturksni. Klientam nekas nav jādara. Banka pati savāc nepieciešamo informāciju par saņēmēju un maksātāja valsti.

Nodokļu iestāde nosūta šo informāciju CESOP, kur tā tiek apkopota un salīdzināta ar citu ES valstu nodokļu struktūru sniegtajām ziņām. Piekļuvi CESOP krāpšanas apkarošanas ekspertiem ES dalībvalstīs nodrošina Eurofisc tīkls, kas padara CESOP par spēcīgu rīku potenciālas PVN krāpšanas apkarošanai un izmeklēšanai gan ES ietvaros, gan ārpus tās robežām.

Šīs iniciatīvas pamatmērķis ir sniegt nodokļu iestādēm nepieciešamos rīkus efektīvai PVN krāpšanas atklāšanai un apkarošanai e-komercijas sektorā. Jaunā sistēma palīdz pasargāt Eiropas tirgus integritāti un caurspīdīgumu, uzturēt godīgu konkurenci un paaugstināt nodokļu ieņēmumu efektivitāti ES dalībvalstīs.

Personas datu aizsardzība un atbilstība

CESOP darbības mehānisma būtisks aspekts ir stingra personas datu aizsardzības noteikumu ievērošana. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs nodod nodokļu iestādēm tikai tos datus, kas attiecas uz klienta saimniecisko darbību. Tas uztur patērētāju konfidencialitātes aizsardzību un garantē, ka maksājumu raksturs paliek konfidenciāls. Šāds līdzsvars starp krāpšanas apkarošanu un tiesību uz privātumu ievērošanu apliecina Eiropas Savienības apņēmību aizsargāt personas datus, vienlaikus risinot nodokļu nemaksāšanas problēmu.

Ieviešanas stratēģija

CESOP ieviešanai ir nepieciešama sadarbība starp Eiropas Komisiju, ES dalībvalstu nodokļu iestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Šajā procesā būtiska loma ir ekspertu grupai, kuras sastāvā ir ieinteresēto pušu pārstāvji. Tās uzdevumos ietilpst:

  • standarta elektroniskās formas izstrāde maksājumu pakalpojumu sniedzēju datu nodošanai;
  • tehnisko pasākumu noteikšana CESOP izveidei, uzturēšanai un pārvaldībai;
  • ziņošanas vadlīniju izstrāde un sadarbība ar ES valstu maksājumu sektoru, nodrošinot pienākumu efektīvu izpildi.

ES dalībvalstu ekspertu un IT speciālistu komandas uzdevums ir arī izstrādāt prasības, kas nodrošinātu CESOP atbilstību augstiem efektivitātes un drošības standartiem.

Izskatīsim konkrētu piemēru, lai labāk izprastu, kā darbojas atskaites par šādiem maksājumiem CESOP kontekstā.
Pieņemsim, ka elektronikas internetveikals, kas atrodas Vācijā, tirgo preces visā Eiropā. Veikals pieņem apmaksu no pircējiem dažādās valstīs – Francijā, Itālijā, Spānijā un citur. Ja vienā ceturksnī veikals saņem vairāk par 25 maksājumiem no pircējiem, kas atrodas, teiksim, Spānijā, šī informācija ir jāreģistrē un jāziņo CESOP. Ziņošanas nolūks ir palīdzēt nodokļu iestādēm izsekot pārrobežu maksājumus un karšu darījumus, atklājot potenciālu PVN krāpšanu.
Tas nozīmē, ka maksājumu servisiem, ar kuru palīdzību notiek darījumi (piemēram, bankas pārskaitījumi, maksājumi PayPal un līdzīgās sistēmās, samaksa ar kredītkarti) ir jāuzskaita pārrobežu maksājumi un karšu darījumi viena saņēmēja labā. Ja šādu maksājumu skaits pārsniedz 25 vienā ceturksnī, informāciju par notikušajiem darījumiem PVN krāpšanas apkarošanas nolūkos apkopo un analizē nodokļu iestādes, pateicoties CESOP.

Ietekme uz biznesu

CESOP ieviešana ir saistīta ar pamatīgām izmaiņām, kas skar maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kas apkalpo klientus e-komercijas jomā, kas savukārt saņem maksājumus un karšu darījumus. Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jāpielāgojas jaunajām ziņošanas prasībām, jānodrošina tehniskie procesi un procedūras atbilstības jomā. Lai gan adaptācijas sākumposmā var gadīties noteiktas grūtības, acīmredzama priekšrocība ir drošāka un godīgāka digitālā tirgus uzturēšana.

Tirgotāju klientiem, kuri veic savu darbību caurspīdīgi un esošās likumdošanas ietvaros, jaunā prasība pārsūtīt informāciju nerada riskus. Gluži pretēji, šis regulējums ilgtermiņā rada labvēlīgus apstākļus biznesa vidē, neļaujot negodprātīgiem tirgotājiem bojāt konkrētu preču vai pakalpojumu tirgus reputāciju.

CESOP ir kritiski svarīgs solis ES cīņā pret PVN krāpšanu e-komercijas sektorā. Šī iniciatīva paredz caurspīdīgākas, drošākas un godīgākas digitālās ekonomikas izveidi, izmantojot modernās tehnoloģijas un attīstot sadarbību dažādu sektoru un valstu starpā. CESOP veiksmīga darbība lielā mērā būs atkarīga no visu ieinteresēto pušu sadarbības, kas kalpos par precedentu starptautisko pasākumu ieviešanai un finanšu krāpšanas apkarošanai digitālajā laikmetā.